poäng: ⭐⭐⭐⭐⭐ (4,4/5) | GRATIS FRAKT.

Vi hjälper dig gärna

Kundservice

Öppettider Kundtjänst

Vår supportavdelning är tillgänglig 24 timmar om dygnet på support@nutrifoodz.co Telefonsupport är tillgänglig på +31208946383. Samtal är möjliga måndagar och onsdagar från 10:00 - 12:00. Chattsupport finns tillgängligt på vår webbplats: https://shop.nutrifoodz.co/

Betalningsmetoder

Hos Nutrifoodz kan du betala med högsta säkerhetsstandard. Betalningar kan göras via Apple Pay, Kreditkort, Paypal och Google Pay.

Frakt- och returkostnader

Beställningar behandlas och skickas från måndag till fredag. Beställningar behandlas varje arbetsdag. Efter att vi har skickat paketet levereras det vanligtvis inom 2 arbetsdagar.

Om du har några frågor om din beställning kan du alltid kontakta vår kundtjänst. Vi kan sedan kontrollera ditt pakets status åt dig.

Fraktkostnader

Vi skickar dina beställningar helt kostnadsfritt.

Returkostnader

Skickar du tillbaka ett paket står du för returkostnaderna.

Nutrifoodz returadress Nederländerna: PO Box 3032 1270EA Huizen Nederländerna

Nutrifoodz returadress Belgien: Delften 23 - Enhet 6 2390 Malle Belgien

Allmänna villkor och sekretess

Artikel 1 - Definitioner I dessa villkor ska följande termer ha följande betydelser:

 1. Restperiod: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 2. 2. Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller verksamhet och som ingår ett distansavtal med företagaren;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. 4. Transaktion med förlängd varaktighet: ett fjärravtal relaterat till en serie produkter och/eller tjänster, vars skyldighet att leverera och/eller köpa är spridd över en tidsperiod;
 5. Hållbar databärare: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom personligen, på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen;
 6. Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att avsäga sig distansavtalet inom ångerfristen;
 7. Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 8. Distansavtal: ett avtal där en eller flera tekniker för distanskommunikation endast används inom ramen för ett av företagaren anordnat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås ;
 9. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att sluta ett avtal, utan att konsument och företagare är tillsammans i samma rum samtidigt;

Artikel 2 - Företagarens identitet

Nutrifoodz

PO Box 3032

1270 EA Huizen

Nederländerna

support@nutrifoodz.co

KVK: 65874366

moms: NL856298372B01

Vänligen notera! Detta är inte en besöksadress och inte en returadress.

Artikel 3 - Tillämpning

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som görs av näringsidkaren och för varje distansavtal som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten.
 2. Innan fjärravtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt ska det innan distansförsäljningsavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns att ta del av i företagarens lokaler och att de så snart som möjligt skickas till konsumenten utan kostnad, kl. konsumentens begäran.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt kommer, i motsats till föregående stycke, och innan distansavtalet ingås, texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem enkelt på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt ska det innan avtalet på distans ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de på dennes begäran kommer att skickas till konsumenten elektroniskt.
 4. Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje stycket i enlighet därmed och konsumenten kan alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest förmånlig för honom vid motstridiga allmänna villkor.
 5. "De personuppgifter och/eller företagsuppgifter som behandlas av Nutrifoodz under sin verksamhet används (även) av företaget eller av tredje parter till vilka anspråken överlåts (överförs) för eller i:

a) riskanalyser

 1. b) Förebyggande, upptäckt och undertryckande av bedrägerier eller oegentligheter."

Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs förenat med villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds.
 3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt:

- priset inklusive skatter;

- eventuella leveranskostnader;

- det sätt på vilket avtalet kommer till stånd och vilka åtgärder som krävs för detta;

- huruvida ångerrätten är tillämplig eller inte;

- betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet;

- perioden för att acceptera erbjudandet, eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;

- Taxans storlek för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på annan grund än den ordinarie grundtaxan för det kommunikationsmedel som används;

- det sätt på vilket Konsumenten, innan avtalet ingås, kan verifiera de uppgifter som han lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, korrigera dem;

- Minsta varaktighet för distansavtalet i händelse av en förlängd transaktion.

Artikel 5 - Avtalet

 1. Avtalet tillträder, med förbehåll för vad som sägs i punkt 4, i det ögonblick då konsumenten accepterar erbjudandet och därigenom uppställda villkor är uppfyllda.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer företagaren omedelbart att bekräfta mottagandet av elektroniskt godkännande av erbjudandet. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten lösa upp avtalet.
 3. Om avtalet skapas elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av data och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Företagaren kan - inom lagliga gränser - få information om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser, samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att under motivering avslå en beställning eller begäran eller att till genomförandet ställa särskilda villkor.
 5. Företagaren kommer tillsammans med produkten eller tjänsten att skicka följande information till konsumenten skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:

- Besöksadressen för entreprenörens företagslokal där konsumenten kan lämna in klagomål;

- de villkor på vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;

- information om garantier och befintlig service efter köp;

- de uppgifter som ingår i artikel 4, punkt 3 i dessa villkor, om inte näringsidkaren redan har försett konsumenten med dessa innan avtalet ingicks;

- Kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är tillsvidare;

 1. Vid en långsiktig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Artikel 6 - Ångerrätt vid leverans av produkter:

 1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet, utan att ange skäl, under en period av 14 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en tidigare utsedd av konsumenten och företagaren tillkännagiven representant.
 2. Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera produktförpackningen till företagaren i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.

Vid leverans av tjänster:

 1. När tjänster tillhandahålls har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under en period om minst fjorton dagar från och med dagen för avtalets ingående.
 2. För att utnyttja sin ångerrätt kommer konsumenten att fokusera på de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av företagaren i erbjudandet och/eller senast vid leverans.

Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse

 1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt står han för maximalt kostnaderna för returfrakt och eventuella hanteringskostnader.
 2. Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 30 dagar efter retur eller återkallelse. Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätt
 3. Näringsidkaren kan utesluta konsumenten från att ha ångerrätt så långt detta föreskrivs i punkt 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås.
 4. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter - som har skapats av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;

- De är helt klart personliga;

- Som inte kan återlämnas på grund av sin natur;

- Att förstöra eller åldras snabbt;

- vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;

- För enskilda tidningar och tidskrifter;

- för ljud- och videoinspelningar och datorprogram för vilka konsumenten har brutit förseglingen.

 1. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster

- avseende boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;

- vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga godkännande, innan betänketiden har löpt ut;

- angående vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Priset

 1. Under den giltighetstid som nämns i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.
 2. I motsats till föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför företagarens kontroll, till rörliga priser. Erbjudandet ska ange detta samband med fluktuationer och att eventuella priser är rekommenderade priser.
 3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.
 4. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:

- de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser; eller

- konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.

 1. Priserna som nämns i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 10 - Efterlevnad och garanti

 1. Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och vid datumet för avtalets ingående befintliga lagbestämmelser och/eller statliga föreskrifter. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
 2. En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten utifrån avtalet kan göra gällande mot företagaren.

Artikel 11 - Leverans och genomförande

 1. Företagaren kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och genomförande av beställningar av produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransort är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
 3. Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor, ska företaget utföra accepterade beställningar med bekväm hastighet men minst inom 30 dagar om inte en längre leveranstid har överenskommits. Om leveransen har försenats, eller om en beställning inte kan fyllas eller endast kan fyllas delvis, ska Konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. Konsumenten har i så fall rätt att kostnadsfritt lösa upp avtalet och rätt till eventuell ersättning.
 4. Vid upplösning enligt föregående stycke ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar efter upplösningen.
 5. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, ska företagaren anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsartikel. Att en ersättningsartikel levereras kommer att kommuniceras på ett tydligt och begripligt sätt, senast vid leverans. Ångerrätten kan inte uteslutas med ersättningsartiklar. Kostnaderna för eventuell returfrakt och hantering ska betalas av konsumenten.
 6. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en i förväg utsedd representant och meddelad företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 – Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Uppsägning

 1. Konsumenten kan säga upp ett ingånget avtal på obestämd tid, som sträcker sig till regelbunden leverans av tjänster, när som helst, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på upp till en månad.
 2. Konsumenten kan avtala för en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av tjänster, när som helst vid utgången av den tidsbestämda tiden säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och ett varsel som inte överstiger en månad.
 3. Konsumenten får säga upp de avtal som avses i föregående stycken

- avsluta dem hela tiden och inte begränsas till uppsägning vid en specifik tidpunkt eller under en specifik period;

- åtminstone avsluta dem på samma sätt som de ingicks av honom;

- alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som företagaren har föreskrivit för sig själv.

Förlängning

Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbundet tillhandahållande av tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tid. Med avvikelse från föregående stycke får ett tidsbestämt avtal som har ingåtts om regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar eller tidskrifter tyst förlängas med högst tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp detta förlängda avtal kl. utgången av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Ett tidsbestämt avtal som har ingåtts om regelbundet tillhandahållande av tjänster får automatiskt förlängas på obestämd tid endast om konsumenten alltid har rätt att säga upp, med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en period som inte överstiger tre månader om avtalet ska regelbundet tillhandahålla dag- eller veckotidningar eller tidskrifter, dock mindre än en gång i månaden.

Varaktighet

Om ett avtal varar mer än ett år, kan konsumenten efter ett år när som helst säga upp med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte rimligheten och skäligheten motsätter sig uppsägningen före utgången av den överenskomna perioden.

Artikel 13 - Betalning

 1. I den mån inget annat datum har avtalats bör belopp som konsumenten ska betala betalas inom 14 dagar efter betänketidens början, enligt artikel 6 punkt 1. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst, denna period ska börja efter att konsumenten har mottagit bekräftelsen på avtalet.
 2. Konsumenten är skyldig att omedelbart informera företagaren om eventuella felaktigheter i betalningsuppgifter som tillhandahålls eller nämns.
 3. Vid utebliven betalning från konsumentens sida, och med förbehåll för lagliga begränsningar, har företagaren rätt att debitera konsumenten för förutbestämda rimliga kostnader.
 4. "Betalning ska erläggas till Nutrifoodz inom den uppsatta betalningstiden. Betalningstiden är en ödesdiger villkor. Vid försenad betalning kommer kunden därför i betalningsanmärkning utan att varsel krävs och Nutrifoodz har rätt att debitera lagstadgat kommersiell ränta (varvid en del av en månad kommer att betraktas som en hel månad) på månadsbasis från fakturans förfallodag. Därutöver har Nutrifoodz rätt att debitera kunden utomrättsliga inkassokostnader enligt lag uppgående till lägst 15 % av kapitalbeloppet med minst 40 euro för konsumenter och 75 euro för företag Nutrifoodz har även rätt att överlåta fordran till tredje part. I så fall kommer även bestämmelserna i ovan avseende Nutrifoodz att överföras till den tredje part till vilken fordran överförs."

Artikel 14 – Klagomålsförfarande

 1. Företagaren har ett tillräckligt publicerat reklamationsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta reklamationsförfarande.
 2. Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas till företagaren inom skälig tid, fullständigt och tydligt beskrivna, efter att konsumenten upptäckt bristerna.
 3. Klagomål som lämnas till företagaren ska besvaras inom en period av 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 14 dagar med ett mottagningsmeddelande och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Sekretesspolicy Nutrifoodz

 1. Nutrifoodz

Följande integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter Nutrifoodz samlar in och hur Nutrifoodz hanterar detta. Dessutom förklarar denna integritetspolicy vilka rättigheter du har i samband med dataskydd och hur du kan utöva dessa. Genom att besöka vår webbplats eller köpa våra tjänster godkänner du vår integritetspolicy, som du hittar nedan. Läs den noggrant.

 1. Datakontrollant

Nutrifoodz är (ytterst) ansvarig för behandlingen av personuppgifter vi samlar in. Vi samlar in personlig information när du använder Nutrifoodz, eller när du registrerar dig för Nutrifoodz eller besöker vår webbplats.

 1. Databehandling

Nutrifoodz samlar in och bearbetar information om konsumenter och besökare på denna webbplats. Vilken data vi samlar in beror på vilken tjänst du använder.

3.1 Data du förser oss med

Du förser oss med personuppgifter när du:

- Lägg en beställning i vår webbshop;

- dela data med oss ​​på något annat sätt, antingen direkt eller indirekt.

Dessa data består av:

- Personuppgifter: namn, e-postadress, postadress, födelsedatum, telefonnummer.

- Betalningsinformation: fakturainformation.

3.2 Data vi samlar in när du använder Nutrifoodz betalningsmetod. När du använder vår betalningsmetod kan vi samla in följande information från dig:

- Beställningsinformation såsom produktnamn;

- Historisk information såsom orderhistorik;

- IP-adress;

- Enhets-ID och annan enhetsinformation såsom webbläsare, operativsystem;

- Källa för datainsamling såsom webbläsare, mobil webbläsare, applikation;

- geografisk information.

Varje besök i Nutrifoodz-miljön registreras automatiskt. Vi samlar in följande information (nedan kallad "övrig information"):

- Datum och tid för ditt besök på Nutrifoodz webbplats;

- Webbplats varifrån du kom till Nutrifoodz-miljön;

För detta använder vi cookies.

Informationen du delar med oss, liksom informationen om din beställning och din ekonomiska information, är nödvändig för att erbjuda betalningsmetoden Nutrifoodz. Den övriga informationen behövs för andra ändamål, som förklaras nedan.

 1. Syften med dataanvändning garanteras

Nutrifoodz behandlar personuppgifter för de ändamål som anges nedan. Dessutom kan du se hur länge vi behåller vissa uppgifter.

4.1 Syfte

Administration av betalningar och relationshantering:

 1. För att hantera betalningar och kunddata. Utförande av betalningsavtal (Art. 8 b AVG)

Vi behöver dina uppgifter för att ingå ett betalningsavtal med dig och för att tillhandahålla vår tjänst. Lagringstid: 7 år.

Allmän:

 1. Att följa tillämpliga direktiv och lagstiftning, såsom lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att uppfylla en laglig skyldighet (art. 8 c AVG) lagringstid: Beroende på relevant lagstiftning

 1. Att hantera Nutrifoodz tjänster och för interna processer.

Utförande av betalningsavtal (Art. 8 b AVG)

Lagringstid: 7 år.

4.2 Automatiskt beslut

Om du inte är en känd kund för oss kommer vi att använda dina uppgifter för att utföra en automatisk riskbedömning i realtid genom Klarna eller Afterpay, för att få insikt i din betalningsvärdighet. Om du är en känd kund avgör vi om din begäran om retroaktiv betalning kommer att accepteras baserat på din beställningshistorik. Klarna / Afterpay kommer att göra detta utifrån klassificeringar som "rimligen känd kund" och "återkommande kund".

4.3 Förbättring Nutrifoodz webbplats

Din information kan användas för att identifiera användare och för att göra Nutrifoodz webbplats mer personlig, interaktiv och användarvänlig. Dessutom kan din information användas för att svara på dina frågor, säkerställa datasäkerheten och förhindra missbruk av webbplatsen.

4.4 Kundkontakt

Dina uppgifter kan komma att användas för kundkontakt, såsom att skicka meddelanden om våra tjänster och kontakta dig i kundtjänstsyfte.

 1. Databehandling utanför EU

Nutrifoodz behandlar (eller skickar) inte personuppgifter utanför EU. I de situationer där detta är nödvändigt ser Nutrifoodz till att lämpliga åtgärder vidtas för att garantera samma integritet som inom EU. Ett exempel på dessa åtgärder är ytterligare avtal om konfidentialitet och tillämplighet av europeisk lagstiftning. Du kan begära en kopia av dessa ytterligare avtal via support@Nutrifoodz.co. Den här e-postadressen hanteras av Nutrifoodz två dataskyddsombud.

 1. Vilka rättigheter har du?

Inspektion: Du har rätt att inspektera de personuppgifter Nutrifoodz har om dig.

Rättelse: Vi säkerställer att informationen som Nutrifoodz har om dig är korrekt och uppdaterad. Du kan be oss att ändra eller ta bort information när något i dina uppgifter inte stämmer.

Radering: du har rätt att begära radering av dina uppgifter. Vi kan inte alltid radera dina uppgifter omedelbart på grund av lagliga lagringsperioder eller verkställande av betalningsavtalet.

Invändning: du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du anser att detta görs felaktigt eller orättvist. Detta kan göras genom att skicka ett e-postmeddelande till support@Nutrifoodz.co.

Återkalla samtycke: när vi behandlar personuppgifter på grundval av ditt samtycke, såsom nyhetsbrevet, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan göra detta via vår hemsida, längst ner i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett e-postmeddelande till support@Nutrifoodz.co.

Dataportabilitet: om dina personuppgifter behandlas automatiskt för genomförandet av ett avtal har du rätt att begära ett läsbart format för överföring till annan part.

Klagomål: Du kan lämna in ett dataskyddsklagomål till support@Nutrifoodz.co eller till myndigheten på https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 1. Vem delar vi dina uppgifter med?

Nutrifoodz använder sig av professionella marknadsparter som underlättar för Nutrifoodz att skicka betalningsutdrag och erbjudanden. Frågor om dessa professionella marknadsparter och deras sätt att behandla data kan ställas till Nutrifoodz via support@Nutrifoodz.co.

Vidare kan uppgifter komma att delas med myndigheterna om det krävs enligt lag. Detta gör vi dock bara om det är visat att detta är en skyldighet. När vi delar dina uppgifter med de tredje parter som till exempel sköter vår fakturering, vidtar vi alla juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är noggrant skyddade vid överföring till dessa parter.

Nutrifoodz säljer inte personlig information till tredje part. Dessutom kommer vi inte att skicka dina uppgifter till tredje part för direktmarknadsföring, distansförsäljning eller marknadsundersökningsändamål, om du inte har gett oss din tillåtelse att göra det.

 1. Hur säkrar Nutrifoodz din data?

Nutrifoodz vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst, överföring, förstörelse eller annan obehörig behandling. Säkerhetsåtgärderna inkluderar brandväggar, kryptering, användning av säkra IT-miljöer, åtkomstkontroll, utbildning av personal som arbetar med dina uppgifter och noggrant urval av tredje parter som kommer att behandla personuppgifter åt oss. Dessutom är tillgången till din information begränsad till Nutrifoodz personal som behöver din information för att utföra sina uppgifter.

 1. Andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Nutrifoodz ansvarar inte för integritetspolicyn eller innehållet på dessa webbplatser. Vi råder dig att läsa integritetspolicyn och de allmänna villkoren för dessa webbplatser innan du använder dem.

 1. Användning av cookies och liknande spårningsteknik

Cookies är små filer som tillfälligt lagras i användarens webbläsarcache när de besöker en webbplats. Vår webbplats använder cookies för att samla in statistisk information om användningen av vår webbplats och för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Om du inte vill ha cookies på din dator kan du blockera deras användning via dina webbläsarinställningar. Observera att vissa funktioner på webbplatsen endast fungerar om du tillåter cookies.

Du kan också radera cookies från din webbläsarhistorik. Genom att regelbundet radera cookies kan du ändra användarprofilen som har byggts upp. Att radera cookies stoppar dock inte datainsamlingen, det tar bara bort profilen baserat på den tidigare webbhistoriken.

 1. Ändringar av integritetspolicyn

Nutrifoodz gör ständigt förbättringar av sin webbplats och sin betalningsmetod. Av denna anledning förbehåller sig Nutrifoodz rätten att ändra sin integritetspolicy genom att publicera ändringarna på sin webbplats. Ändringar kan även göras på grund av ändringar i den allmänna dataskyddsförordningen, andra föreskrifter eller rättspraxis i ämnet. Vi råder dig att kontrollera innehållet i integritetspolicyn regelbundet.

 1. Frågor om dataskydd

På begäran kan du få tillgång till dina personuppgifter, få dem ändrade eller raderade. Nutrifoodz har två dataskyddsombud som arbetar varje dag för att skydda din data. Har du frågor om integritetspolicyn eller skyddet av personuppgifter inom Nutrifoodz? Kontakta då info@Nutrifoodz.co.

Den senaste ändringen av denna integritetspolicy skedde den 30 mars 2022.

Lämna tillbaka

Nutrifoodz Returpolicy

Vid mottagandet har du 14 dagar på dig att bestämma om du vill behålla produkten.

När de 14 dagarna har gått är försäljningen stängd och slutgiltig. Om du inte vill använda produkten kan du returnera resten inom 14 dagar efter mottagandet till returadressen nedan.

Ange ALLTID:
1) ditt fullständiga namn,
2) dina adressuppgifter,
3) fakturan/ordernumret

RETUR ADRESS NEDERLÄNDERNA
Nutrifoodz
PO Box 3032
1270EA Huizen
Nederländerna

RETURADRESSEN BELGIEN
Nutrifoodz
Delft 23 - enhet 6
2390 Malle
Belgien

RReturförsändelse vänligen via Post.nl track&trace service (NL) / Bpost - rekommenderad post (BE). Retur av den levererade beställningen sker helt på kundens bekostnad och risk.

Ange tydligt din fullständiga adress på paketet som avsändare när du returnerar paketet. Om vi ​​inte tar emot detta korrekt kan vi inte behandla din retur.

Spara returbeviset för snabb behandling. Så snart du kan visa oss returbeviset eller har gett oss streckkoden kommer vi att justera eller annullera beställningen därefter.

Har du några frågor?

Vår supportavdelning är tillgänglig 24 timmar om dygnet på support@nutrifoodz.co. Telefonsupport är tillgänglig på måndagar och onsdagar från 10.00 till 12.00 på +31208946383 och via chatt finns vi tillgängliga på vår hemsida: https://shop.nutrifoodz.co/.

Mitt konto

Var hittar jag mitt konto?

Du hittar översikten över dina beställningar på ditt konto. Logga in på ditt konto.

Var hittar jag mitt abonnemang?

Om du har valt ett Nutrifoodz-abonnemang kan du hantera dina leveranser via denna länk .

Kontakta oss

Help Image
Benefits Icon
Fri leverans

Du får fri frakt på alla dina beställningar.

Benefits Icon
Regreen Revolution

Tillsammans har vi redan gjort om mer än 5 000 000 m²!

Benefits Icon
100 000+ kunder

Upptäck alla fördelar som så många nutrianer tjatar om.

Benefits Icon
Lätt att returnera

Inte tillfredsställd? Du kan returnera din beställning snabbt och enkelt!

Your location is set to
Or switch countries